Εκτύπωση

MARFIN: Αύξηση κερδοφορίας για τον Όμιλο

Καταχωρήθηκε από τον/την Δέσποινα Συριοπούλου on . Δημοσιεύθηκε στο Οικονομια

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2016

Ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου:

EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών[1]: €172εκ έναντι €162εκ το 2015

Ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA: €134εκ έναντι €125εκ το 2015

 

§   Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το 2016 ανήλθαν στα €1,10 δισ, καταγράφοντας μείωση 3% έναντι του 2015. Η μείωση οφείλεται στις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας των θυγατρικών του Ομίλου (ενδεικτικά αναφέρονται οι αρνητικές επιπτώσεις από τη διακοπή εργασιών της αλυσίδας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών), απόρροια της παρατεταμένης ύφεσης στην Ελληνική οικονομία.

§   Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών1ανήλθαν στα €172εκ έναντι €162εκ το 2015 (αύξηση 6%). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη €134εκ έναντι €125εκ το 2015. Τα εν λόγω αποτελέσματα για το 2016 επιβαρύνθηκαν με ποσό €15εκ (προβλέψεις πέραν της συνήθους δραστηριότητας) από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του εν λόγω ομίλου.

§   Οι ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας και εξορθολογισμού του κόστους συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών1 στο 15,6% έναντι 14,2% το 2015. Η ενίσχυση του εν λόγω περιθωρίου, έναντι του 2015, επιβεβαιώνει τη συνέχιση της θετικής πορείας του Ομίλου εν μέσω αντίξοων συνθηκών αγοράς.

§   Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημία €85εκ, έναντι ζημίας €113εκ το 2015.

§   Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) της Εταιρίας την 31.12.2016 ανήλθε στα €666εκ, ποσό που αντιστοιχεί σε €0,71 ανά μετοχή. Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα €143εκ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2016 ανήλθαν στα €1,67 δισ, μειωμένες κατά €19εκ έναντι της 31.12.2015.

 

 

Σύνοψη κυριότερων οικονομικών αποτελεσμάτων

ΟΜΙΛΟΣ (ενοποιημένη βάση σε € εκ)

2015

2016

Πωλήσεις

1.142,8

1.103,9

EBITDAσύνολο θυγατρικών(1)

162,4

172,1

περιθώριο EBITDAσύνολο θυγατρικών

14,2%

15,6%

EBITDAΟμίλου(2)

125,1

133,7(3)

περιθώριο EBITDAΟμίλου

10,9%

12,1%

EBITΟμίλου(4)

42,7

53,8

(1) Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εξαιρουμένων των εταιριών holding, των προβλέψεων πέραν της συνήθους δραστηριότητας (απομείωση ποσού €15εκ στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ), των κερδών/ζημιών από την πώληση επενδυτικών ακίνητων, ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων του ενεργητικού και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

(2) Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

(3) Περιλαμβάνεται απομείωση ποσού €15εκ στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

(4) Ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT)

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG το 2016 ανήλθαν στα €1,10 δισ, καταγράφοντας μείωση 3% έναντι του 2015. Η μείωση οφείλεται στις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας των θυγατρικών του Ομίλου, λόγω της συνέχισης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, που ισχύουν από την 26.06.2015, με τις συνακόλουθες επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας στην αγορά, καθώς και των φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων που συνέτειναν στη μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια του 2016 (χαρακτηριστικό παράδειγμα η πτώση των πωλήσεων λευκού γάλακτος στην Ελληνική αγορά κατά 12% έναντι του 2015).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών[2]το 2016 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €172εκ έναντι €162εκ το 2015 (αύξηση 6% έναντι του 2015). Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες βελτίωσης της αποδοτικότητας και εξορθολογισμού της δομής του κόστους συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών2 στο 15,6% έναντι 14,2% το 2015.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 7% και ανήλθαν σε κέρδη €134εκ, έναντι €125εκ το 2015. Τα αποτελέσματα του 2016 επιβαρύνθηκαν με ποσό €15εκ (€14εκ για τον όμιλο VIVARTIA και περίπου €1εκ για τη SINGULARLOGIC) από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων των θυγατρικών από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ομίλου. Η εν λόγω επιβάρυνση αποτελεί πρόβλεψη πέραν της συνήθους δραστηριότητας των θυγατρικών.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ-φόρων του Ομίλου παρουσίασαν ζημία ύψους €86εκ, έναντι ζημίας €120εκ το 2015. Τα εν λόγω αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ζημίες απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού ποσού €44εκ το 2016 έναντι €50εκ το 2015. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν ζημία €85εκ, έναντι ζημίας €113εκ το 2015.

Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 31.12.2016 ανήλθε στα €666εκ (έναντι €783εκ την 31.12.2015), που αντιστοιχεί σε €0,71 ανά μετοχή (έναντι €0,83 την 31.12.2015).

Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο ανήλθαν στα €138εκ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2016 ανήλθαν σε €1,67 δισ, μειωμένες κατά €19εκ έναντι της 31.12.2015.

Οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του Ομίλου MIG συνεχίζουν τη θετική πορεία τους, παρά τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας τους, εν μέσω της παρατεταμένης ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας.

§   Όμιλος ATTICA: οι ενοποιημένες πωλήσεις το 2016 ανήλθαν στα €269εκ (μείωση 3% έναντι του 2015) ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €70εκ (έναντι €81εκ το 2015). Οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων του 2016 σχετίζονται με τον αντίκτυπο των προσφυγικών ροών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων κατά τη διάρκεια του 2015, καθώς και με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις ακτοπλοϊκές μεταφορές κατά τη διάρκεια του 2016. Το συνολικό μεταφορικό έργο του ομίλου ATTICA κατά τη διάρκεια του 2016 αυξήθηκε 4% στα ΙΧ οχήματα και 7% στα φορτηγά, ενώ μειώθηκε 10% στους επιβάτες, έναντι του 2015. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν οριακά κατά 1% έναντι του 2015. Η διοίκηση της ATTICA συνεχίζει να επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών με νέους συνδυασμούς δρομολογίων καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη σε νέες διεθνείς αγορές. Ειδικότερα, στα άμεσα σχέδια της διοίκησης είναι η περαιτέρω δραστηριοποίηση της νεοσυσταθείσας εταιρίας Africa Morocco Links (AML) στις γραμμές μεταξύ Μαρόκου και Ηπειρωτικής Ευρώπης και η ενίσχυση του στόλου της.

§   Όμιλος VIVARTIA: εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ποσού €14εκ από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (πρόβλεψη πέραν της συνήθους δραστηριότητας, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του εν λόγω ομίλου), τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη EBITDAαυξήθηκαν 20% έναντι του 2015 στα €60εκ. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη συνεχιζόμενη αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, όπως αυτή απεικονίζεται στη διεύρυνση του αναπροσαρμοσμένου περιθωρίου κέρδους EBITDAκατά σχεδόν 2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2015, στο 10,4%. Περιλαμβανομένης της προαναφερθείσας απομείωσης, τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDAανήλθαν στα €46εκ έναντι €50εκ το 2015. Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά από τη διακοπή λειτουργίας της αλυσίδας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και την εν γένει μείωση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, οι εταιρίες του ομίλου Vivartiaδιατήρησαν την ηγετική τους θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 33% το 2016) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 63% το 2016). Η Vivartiaπαραμένει ηγέτιδα εταιρία τόσο στη συνολική αγορά λευκού γάλακτος στην Ελλάδα (μερίδιο αγοράς 28% το 2016) όσο και στον κλάδο εστίασης με παρουσία 518 σημείων στη χώρα.

§   Όμιλος ΥΓΕΙΑ: το κύριο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων είναι η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών κερδών EBITDA (αύξηση 45% στα €32εκ έναντι €22εκ το 2015). Η αύξηση των πωλήσεων (αύξηση 3% στα €228εκ έναντι €222εκ το 2015) σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDAκατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στο 14,0%. Στις ενοποιημένες πωλήσεις και τα αποτελέσματα EBITDA περιλαμβάνεται η επιβάρυνση λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας, οι οποίοι ισχύουν από 01.01.2013 έως 31.12.2018. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ακολουθώντας το πλάνο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, συνεχίζει να επιδεικνύει αυξητικούς ρυθμούς τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο.

§   Όμιλος SingularLogic: εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ποσού περίπου €1εκ από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (πρόβλεψη πέραν της συνήθους δραστηριότητας), τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA του 2016 διαμορφώθηκαν στα €5,4εκ, παρουσιάζοντας κάμψη 9% έναντι του 2015. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2015 είχαν ενισχυθεί από την ανάληψη των έργων των Βουλευτικών Εκλογών του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και του Δημοψηφίσματος του Ιουλίου 2015. Το περιθώριο του αναπροσαρμοσμένου EBITDA ακολουθεί αυξητική τάση, λόγω της βελτίωσης του μίγματος πωλήσεων προς λύσεις πληροφορικής που βασίζονται σε «ιδιοπαραγόμενο» λογισμικό, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτιστοποίηση της δομής κόστους.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ομίλου MIG, μέσω της σταδιακής αποεπένδυσης από μη-στρατηγικής σημασίας συμμετοχές, ανακοινώθηκε την 21.03.2017 η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης του συνόλου των μετοχών που κατέχει η MIG στην κροατική εταιρία «SUNCE KONCERN d.d.» (οι μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 49,99% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας) σε εταιρία συμφερόντων της οικογένειας Andabak, που αποτελούν τους μετόχους πλειοψηφίας. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €43εκ και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία έχει συμφωνηθεί να λάβει χώρα μέχρι την 15.06.2017.

 

Η Marfin Investment Group Συμμετοχών ΑΕ (MIG) είναι μία διεθνής εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα την Ελλάδα και παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εταιρία θεωρεί ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση ώστε να εκμεταλλευτεί τις ολοένα αυξανόμενες επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή, ευκαιρίες τις οποίες παραδοσιακά επενδυτικά οχήματα, που δεν διαθέτουν την περιφερειακή εξειδίκευση, μέγεθος και τεχνογνωσία της MIG, και/ή την επενδυτική ευελιξία και τους οικονομικούς πόρους, ενδέχεται να δυσκολευθούν να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν.

Η MIG υπό τη σημερινή της μορφή είναι εισηγμένη εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Ιούλιο του 2007. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αποτελείται από ηγέτιδες εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Τροφίμων & Ποτών, Μεταφορών & Ναυτιλίας, Υγείας, Πληροφορικής, Διαχείρισης Ακινήτων, Τουρισμού & Αναψυχής. Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και τις θυγατρικές της MIG περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες: η Attica Group κορυφαία εταιρία της επιβατηγού/οχηματαγωγού ναυτιλίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η Vivartia ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο γαλακτοκομικών, κατεψυγμένων τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κορυφαίος όμιλος ιδιωτικών νοσοκομείων και μαιευτικών κλινικών στην Ελλάδα, η SingularLogic η μεγαλύτερη εταιρία στην αγορά ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα, το HiltonCyprusτο μοναδικό ξενοδοχείο 5 αστέρων στην πρωτεύουσα της Κύπρου, Λευκωσία και η Robne Kuce Beograd (RKB) η μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης εμπορικών ακινήτων στη Σερβία.

 


[1]Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εξαιρουμένων των εταιριών holding, των προβλέψεων πέραν της συνήθους δραστηριότητας (απομείωση ποσού €15εκ στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ), των κερδών/ζημιών από την πώληση επενδυτικών ακίνητων, ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων του ενεργητικού και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων.

[2]Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εξαιρουμένων των εταιριών holding, των προβλέψεων πέραν της συνήθους δραστηριότητας (απομείωση ποσού €15εκ στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ), των κερδών/ζημιών από την πώληση επενδυτικών ακίνητων, ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων του ενεργητικού και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων.